Disney_in_Concert:Frozen礎B糧繚穢_翻t繒q翹v瞼疆?T簫繕翹?繚|

時間 : 2017/12/10 19:00     地點 : 罈O竄n瞻疇瞻?瞻瞻瞻?繙t???U 


- 節 目 售 票 狀 況 -
樓層
票價
空位
對號
.1樓
3000
58
Yes
.1樓
3200
38
Yes
.1樓
2800
57
Yes
.1樓
2400
5
Yes
.1樓
1800
0
Yes
.2樓
2100
2
Yes
.2樓
2400
1
Yes
.2樓
2800
0
Yes
.2樓
1500
0
Yes
.3樓
1200
0
Yes
.3樓
900
0
Yes
.1樓輪椅席
900
0
-


深綠色代表已售出座位
   (不對號區域不會顯示,
     請直接點選右方區塊)
 
此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3200 ,3200 ,3200 ,3200 1樓,3000 ,3000 ,3000 ,3000 1樓,3000 ,3000 ,3000 ,3000 1樓,3000 ,3000 ,3000 ,3000 1樓,3000 ,3000 ,3000 ,3000 1樓,3000 ,3000 ,3000 ,3000 1樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 1樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 1樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 1樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 1樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 2樓,2800 ,2800 ,2800 ,2800 1樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 1樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 1樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 1樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 2樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 2樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 2樓,2400 ,2400 ,2400 ,2400 2樓,2100 ,2100 ,2100 ,2100 2樓,2100 ,2100 ,2100 ,2100 2樓,2100 ,2100 ,2100 ,2100 2樓,2100 ,2100 ,2100 ,2100 2樓,2100 ,2100 ,2100 ,2100 1樓,1800 ,1800 ,1800 ,1800 1樓,1800 ,1800 ,1800 ,1800 1樓,1800 ,1800 ,1800 ,1800 2樓,1500 ,1500 ,1500 ,1500 2樓,1500 ,1500 ,1500 ,1500 2樓,1500 ,1500 ,1500 ,1500 3樓,1200 ,1200 ,1200 ,1200 3樓,1200 ,1200 ,1200 ,1200 3樓,1200 ,1200 ,1200 ,1200 3樓,900 ,900 ,900 ,900 3樓,900 ,900 ,900 ,900 3樓,900 ,900 ,900 ,900 此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票此區暫不售票